Размер
Кернинг
Цвет
Изображения
Обычная версия

Новости

Показать все

Буряад hонин

Усть-Ордын Буряадай округой хүндэтэ ажаhуугшад! Хүндэтэ нютагаархин! Хабарай болон Ажалай hайндэрөөр Таанар бүгэдэниие амаршалнаб!
Уважаемые жители Усть-Ордынского Бурятского округа! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Для многих людей этот день символизирует приход весны, тепла, пробуждение природы,...
Гал түймэрэй аюулhаа аршалха албанай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэд болон ветеранууд!
Уважаемые работники пожарной охраны и ветераны службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!  Ваша служба – сродни подвигу в мирное время. Вы по...
Бурханай үршөөлтэй гуламта
Манай округ эртэ урда сагhаа үзэсхэлэнтэ гоё hайхан газар дайдаараа олон даа. Элдин Эхирэдэй дайдын дэбисхэртэ түүхэ домогоор баян Байтаг нютаг нэмжыhэн. Эрдэмтэн Станислав Гурулевай мэдээсэлээр,...
Арадаймнай дуунууд хэтын мүнхэдэ зэдэлэг лэ!
Хоер жэлэй нэгэ удаа үнгэргэгдэжэ байдаг «Алтаргана» гэhэн дэмбэрэлтэ найр наада буряад угсаатан али болохоор дэмжэдэг. Он жэлэй ошохо бүри бүгэдэ буряад угсаатанай найр наадан үндэр...
Һайн хэрэг
Апрелиин 3-да Усть-Орда тосхондо «Глаза света счастья!» гэhэн туhаламжа үзүүлхэ концерт үнгэрбэ. Тэрэниие «Эрдэм» киноконцертнэ заал болон аймагай «Поделись теплом...
Yхибүүдэй гэртэ нүүдэл зүблөөн үнгэрбэ
Округой түбтэ 120 хүүгэдые багтааха үхибүүдэй гэрэй барилга удаан болзорой болошобо. Тэрэ үшөө 2003 ондо автономно округой бии байхада баригдажа захалhан байгаа. 2007-2011 онуудта барилга дууhан...
Угай баялиг
Мартын 2-то Эрхүүгэй «Ремесленное подворье» гэһэн областной арадай уран бэлигэй байшанда Усть-Ордын үндэhэтэ арадай олзоборилгын түбэй дархашуул болон уран зураашадай үзэсхэлэн нээгдэбэ....
Сагаалганай угтамжа
Гал hуудалтай Бишэн жэлэй ерэлгые устьордынхид угтаба Февралиин юhэндэ наранай түрүүшын элшэ туяагаар буряад тала дайдадамнай hаруул hайндэр Сагаалган буугаа. Эртэ урданай арадайнгаа hайхан hайндэрые...
Округой эрхим дуушад
Тэрэ үдэр «Эрдэм» ККЗ-дэ арбан табан дуушад буряад арадай дуунуудые дуулахаар суглараа hэн. Усть-Ордын Буряадай округой Алайрай, Боохоной, Оhын, Эхирэд-Булагадай аймагуудһаа ерэhэн...
ҮРЕЭЛНYYД
Харгы замайтнай дэлисэ үргэн сэхэ байг лэ! Хэжэ ябаhан ажалтнай Урагшатай, бүтэсэтэй байг лэ! Һанаа сэдьхэлтнай арюун, сэбэр байг лэ! Инаг дуратнай хододоо мүнхэ байг лэ! Һара үдэрэй hайниие...
Бү мартая!
Бү мартая!   Бү мартая – Заяата hайхан ёhо заншалаа, Захяата нангин хэлэ, түүхэеэ, Баян хонгор эхэ тоонтоёо, Буян ехэтэ аба эжыгээ Бү мартая!   Бү маргая – Yндэр хяраhаа холые...
Скороговорки
Выучите скороговорки – Сээжэлдэгты жороо үгэнүүдые Хон хонхон Хоер хонхохон, Дон донхон Долоон домбохон. Таа, бү таа Тарган таршаа. Заа, бү заа Заан газаа. Тэмээн, тэмээн тэбэрюухэй,...
Пословицы
Эхэ орон тухай. Про родную сторону.   Угаа алдаhан хүн, Уhан дээрэ түймэр. Человек, забывший свой род, Как пожар на воде.   Хари хүн харида багтахагүй, Хандагайн сэмгэн тогоондо багтахагүй...
Песня о медведях перевод
Песенка о медведях Слова Л. Дербенева, музыка А. Зацепина   Баабгайнууд тухай дуун   Хаанаб даа дэлэхэй дээр, Тэндэ хододоо хүйтэн. Шүргөөлдэнэ баабгайнууд Газарай голдо. Үнгэрэнэ...
Перевод песни Подмосковные вечера
Подмосковные вечера Сл. Е. Евтушенко, муз. А. Эшпая   Москва шадарай үдэшэнүүд   Саад соошье мүнөө юушье дуулданагүйл, Үглөө болотор дуулдахагүйл. Танай мэдээл хадаа, намдал хүндэтэй...
Загадки
Ороходоо нойтон, Гарахадаа хуурай. (Хилээмэ) Заходит мокрый, Выходит сухой. (Хлеб). Амитан бэшэ аад, мяхатай, Хүн бэшэ аад, халдайтай. (Бууза) Существо не живое, но с мясом, Не человек, но в...
ЁОХОРОЙ ДУУНУУД
Тохой зандан эмээлээ, эмээлээ Тохыш саашань мориндоо, мориндоо. Тойроод байhан залуушуул, залуушуул, Ерыт наашаа наадандаа, наадандаа. Борол зандан эмээлээ, эмээлээ Тохыш саашань мориндоо, мориндоо....
«Эхэ хэлэн - манай баялиг»
гэhэн буряад хэлэнэй мүрысөөн Эхирэд - Булагадай аймагай Новониколаевск нютагта түрүүшынхиеэ үнгэрбэ. Эндэ Гаханай, Байтагай, Хаабарогой, Новониколаевскын hурагшад хабаадаа. Хоёр жэлэй саана Россиин...
Эхын буян сэгнэшэгүй
Эхэнэр, Эхэ, Эхэ Орон. Эдэ гурбан үгэнүүд нэгэ үндэhэтэй, түрэл үгэнүүд гээшэ, удхынгаа талааршье ехэ гүнзэгы нангин үүргэтэй үгэнүүд болоно. Хүн бүхэнэй хуби заяанда эхын, эхэнэрэй аша ехэхэн лэ...
Хии мори хидхүүлгын ёhо заншал
Мандажа морилhон шэнын хоёрой үдэр хии мориёо хиидхэхэ ёhотой тогтомол үдэр байдаг. Зарим үедэ ламбагайнарай үзэлөөр энэ тэрэ хүнэй хии морин хэбтээ гэдэг ёhо байха. Тусгаар ном уншуулжа, энээниие...
Аймагай түүхэдэ гэр бүлымни, түрэлхидэймни үүргэ
Оһын аймагай 40 жэлэй ойдо зорюулагдана. Дуулажал, ажаллажал шададагбди, Дулаасуулжа сэдьхэлээрээ бултые. Аймаг нютагаа нангинаар гамнажа, Аргагүй хүндэлхэбди алдар солыень. С.Тулугоев Би Оһын...