Загадки

Ороходоо нойтон,

Гарахадаа хуурай. (Хилээмэ)

Заходит мокрый,

Выходит сухой. (Хлеб).

Амитан бэшэ аад, мяхатай,

Хүн бэшэ аад, халдайтай. (Бууза)

Существо не живое, но с мясом,

Не человек, но в платье. (Позы).

Буряад нохой модон һүүлтэй. (Һүхэ)

У бурятской собаки хвост деревянный. (Топор).

Самса бэшэ аад, оёдолтой.

Хүн бэшэ аад, зугаатай. (Ном)

Не рубашка, а сшита.

Не человек, а рассказывает. (Книга).